tureluurweg 5, 3897 LR, zeewolDE,   06 - 422 477 34

Privacyverklaring

Privacyverklaring
versie 25 mei 2018

 1. 1. Inleiding
  1. 1.1 KAORA, statutair gevestigd te Zeewolde (Tureluurweg 5, 3897 LR) en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34281637 respecteert de privacy van iedere gebruiker van de website en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verschaft. KAORA gebruikt gegevens van de gebruiker alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Mocht KAORA gegevens van de gebruiker voor andere doeleinden willen gebruiken, dan is KAORA verplicht daarvoor toestemming te verkrijgen van de gebruiker. KAORA zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Functionaris Gegevensbescherming is de heer E.P. Holwerda. Hij is te bereiken via info@kaora.org en 06 422 47734.
  2. 1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van websitebezoekers en -gebruikers; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.
  3. 1.3 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar KAORA. Gebruiker verwijst naar bezoeker website, klant, afnemer en/of geïnteresseerde van diensten/producten.
  4. 1.4 De privacyverklaring van KAORA is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Bij vragen, onduidelijkheden of aanvullingen kunnen gebruikers contact opnemen met KAORA via info@kaora.org.
 2. 2. KAORA gebruikt de gegevens van gebruikers op de volgende wijze:
  1. 2.1 In dit deel 2 hebben we uiteengezet:
   1. 2.1.1.de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;
   2. 2.1.2.de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken;
   3. 2.1.3.de rechtsgrondslag van de verwerking.
  2. 2.2 We kunnen door u verstrekte gegevens verwerken. De gegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van deze gegevens bent u zelf. De gegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en dienstverlening OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, vanuit een wederzijds contact om een dergelijk contract aan te gaan.
  3. 2.3 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in een dienst of onderzoek dat u ons met betrekking tot diensten ("onderzoeksgegevens") geeft. De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op inhoudelijke dienstverlening of het aanbieden of verkopen van relevante diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF uw direct gecommuniceerde interesse in de relevante diensten.
  4. 2.4 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties, inclusief klantcontactinformatie ("klantrelatie-gegevens"). De klantrelatie gegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of uw rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever bevatten. De bron van de klantrelatie gegevens is u of uw werkgever. De gegevens van de klantrelatie kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze klantenrelaties.
  5. 2.5 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief dienstenaankopen, die u met ons en / of via onze website doet ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw betalingsidentificatiegegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf.
  6. 2.6 We kunnen de informatie die u ons verstrekt (door het sturen van een email) met het oog op het aanvragen van informatie of het abonneren op onze emailmeldingen en / of nieuwsbrieven ("kennisgevingsgegevens") verwerken. De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. Voor eventuele nieuwsbrieven dient u zichzelf aan te melden. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons.
  7. 2.7 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatieinhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.
  8. 2.8 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 3. 3. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan anderen
  1. 3.1 KAORA verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Werknemers van KAORA en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te respecteren.
  2. 3.2 Persoonlijke informatie met betrekking tot Spiral Dynamics profielen, worden door u verstrekt i.s.m. ValueMatch, waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben teneinde uw data maximaal te borgen en beschermen.
 4. 4. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens
  1. 4.1 We maken gebruik gebruik van externe partijen. Overdrachten naar deze verwerkers zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen voor gegevensbescherming en / of de EU-VS Privacy Shield. We zullen redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle derde partijen die als sub-verwerker zijn ingeschakeld, de persoonlijke informatie verwerken die we hun toevertrouwen op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van de AVG.
  2. 4.2 Externe verwerkers: Naam: verwerkingsactiviteiten: gegevenslocatie (s): - Dropbox Contractgegevens Verenigde staten/Europa - ValueMatch Profielgegevens van personen/groepen voor SDi (Spiral Dynamics Integral) Nederland
 5. 5. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens
  1. 5.1 We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, en voor de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan. Nadat deze gegevens niet langer nodig zijn, zullen we gegevens in ons bezit verwijderen of anonimiseren binnen een redelijk tijdsbestek, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om geschillen op te lossen, overeenkomsten af te dwingen en te voldoen aan zakelijke, technische of wettelijke vereisten.
  2. 5.2 De bewaardata van de Spiral Dynamics profielen: 2 jaar na invullen door respondenten opvraagbaar, na 2,5 jaar zijn de data en profielen verwijderd en/of geanonimiseerd.
 6. 6. Wijzigingen
  1. 6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
  2. 6.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.
  3. 6.3 We zullen u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.
 7. 7. Uw rechten
  1. 7.1 In deze Sectie 7 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.
  2. 7.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn: a) het recht op inzage; (b) het recht op rectificatie en aanvulling; (c) het recht om te wissen (vergetelheid); (d) het recht om de verwerking te beperken; (e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; (f) het recht op gegevensportabiliteit; (g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en (h) het recht om toestemming in te trekken.
  3. 7.3 U hebt het recht op bevestiging van het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, waar wij dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen.
  4. 7.4 U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.
  5. 7.5 In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.
  6. 7.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.
  7. 7.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  8. 7.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor (direct)marketingdoeleinden. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.
  9. 7.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.
  10. 7.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is: (a) toestemming; of (b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit een negatief effect zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen, of in omstandigheden waarin het ophalen van dergelijke gegevens een onnodige belasting voor de gegevensverwerker zou vormen.
  11. 7.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.
  12. 7.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
  13. 7.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen.
 8. 8. Cookies die we gebruiken
  1. 8.1 Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.
 9. 9. Externe links & websites
  1. 9.1 Op onze website kunt u links naar andere externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website om. Het kan zijn dat deze externe website gebruik maakt van cookies. Hier hebben wij geen invloed op. Wij verwijzen hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.
  2. 9.2 Op onze website zijn buttons opgenomen om die doorlinken naar sociale netwerken. Via onze website kunt u terecht komen op sociale netwerken. Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via het doorlinken verwerken.